COM-D Sp. z o.o.
obraz

Spółka COM-D

Historia
Zarząd
Działy
 • Logo KulkaW roku 1991 Rada Miejska Jawora oraz jej organy wykonawcze stanęły przed podjęciem decyzji dotyczącej przekształcenia własnościowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM).

  Rada Miasta 10 lipca 1992 roku podjęła Uchwałę o przekształceniu PGKiM w spółkę prawa handlowego z udziałem pracowników przedsiębiorstwa. Uchwała Rady Miasta z 10 lipca 1992 roku oraz ustawa z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stanowiły podstawę prawną do utworzenia 29 lipca 1992 roku przez 238 pracowników PGKiM - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" (Skrót COM-D (Kom-de) pochodzi od łacińskich wyrazów- communalis tzn. komunalny i dispensatio tzn. zarząd).

  W dniu 31 grudnia 1992 roku Zarząd Miasta podjął Uchwałę o ostatecznej likwidacji i wykreśleniu z rejestru Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM). Materialne podstawy funkcjonowania Spółki stanowiła zawarta na lat 10 między Zarządami Miasta i Spółki w formie aktu notarialnego umowa o oddanie mienia Gminy do odpłatnego korzystania. Na mocy tejże umowy Spółce przekazana została zorganizowana część majątku zlikwidowanego PGKiM, który Spółka spłacała w ratach kwartalnych powiększonych o dodatkową opłatę w wysokości jednej czwartej wysokości kredytu refinansowego. 

  W odrębnych trzech umowach pomiędzy PU-PiH "COM-D" a Zarządem Miasta zawartych również na lat 10 powierzono Spółce:

  • zarząd komunalnymi zasobami lokalowymi,
  • prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej,
  • świadczenie usług komunalnych tj.: 
   • wywóz nieczystości, 
   • pielęgnacja zieleni miejskiej, 
   • usługi pogrzebowe wraz z administracją cmentarza komunalnego w Jaworze, 
   • roboty inżynieryjno - drogowe na terenie miasta Jawora. 

  Począwszy od 1stycznia 1998r. Spółka zaprzestała sprawowania zarządu komunalnymi zasobami lokalowymi. Działalność ta wraz z zatrudnionymi w niej pracownikami została przejęta przez spółkę gminną - "Inwestycje" Sp. z o.o. 

  Do potrzeb działalności gminnej spółki "Inwestycje" sp. z o.o. została przekazana część części mienia oddanego będącego pierwotnie przedmiotem odpłatnego korzystania tj. baza magazynowa przy ul. Wrocławskiej 19 oraz baza administracyjno - warsztatowa przy ul. Poniatowskiego 14a.

  Zwrócenie Gminie wymienionych nieruchomości nie miało wpływu na wysokość rat i opłat dodatkowych. Po spłacie wszystkich rat wraz z opłatami dodatkowymi na mocy umowy notarialnej z dnia 26 lutego 2004r. Spółce zostało przekazane mienie będące w dacie podpisania umowy we władaniu Spółki. Grunty zostały przekazane w użytkowanie wieczyste, oraz zostało przeniesione na rzecz Spółki prawo własności nieruchomości posadowionych na tych gruntach oraz ruchomości. Aktualnie obiekty Spółki zlokalizowane są: przy ul. Poniatowskiego 25 oraz przy ul. Kuzienniczej 11.

  W listopadzie i grudniu 2003r. zostały wypowiedziane przez Burmistrza Miasta Jawora z rocznym okresem wypowiedzenia wszystkie umowy na świadczenie przez Spółkę usług na rzecz Gminy Jawor. Okres ten kończył się 31 grudnia 2004r. Strony nie uzgodniły do końca okresu wypowiedzenia nowych warunków umów. Od 1 stycznia 2005r. Gmina Jawor przejęła działalność wodno - ściekową i administrację Cmentarza Komunalnego wraz z przejęciem zatrudnionych w tych działalnościach pracowników.

  Począwszy od stycznia 2005r. Przedsiębiorstwo na warunkach ogólnych: konkurencyjności usług i równego dostępu rynku różnych firm - świadczy usługi wywozu nieczystości, pielęgnacji zieleni miejskiej oraz produkcji i sprzedaży masy mineralno - bitumicznej.

  Na przestrzeni lat: 2007 i 2008 nastąpiło poszerzenie rynku usług wywozu nieczystości. Przedsiębiorstwo świadczy obecnie przedmiotowe usługi na terenie miast i gmin powiatu jaworskiego, częściowo świdnickiego i legnickiego.

  W szczególności obszar tej działalności obejmuje następujące miasta i gminy:

  Miasta
  Gminy
  • Jawor
  • Bolków
  • Legnica
  • Wądroże Wielkie
  • Udanin
  • Paszowice
  • Męcinka
  • Dobromierz
  • Legnickie Pole
  • Strzegom
  • Mściwojów

   

  Pod koniec 2006r. i z początkiem 2007r. miały miejsce poważne zmiany własnościowe. Udziały dotychczasowych wspólników zostały wykupione przez cztery osoby prywatne. W połowie maja 2007r. liczba wspólników zmniejszyła się do trzech osób i przy takiej liczbie wspólników Spółka funkcjonuje obecnie.

   

 • W aktualnym stanie organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników 
  • Zarząd w składzie dwuosobowym:
   • Prezes: Roman Krosnowski
   • Wiceprezes: Henryk Podkówka

  Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnego, jednoosobowego reprezentowania Spółki na zewnątrz.

 • Dyrektor Wojciech Klein (76) 870 30 26
  Zamówienia Publiczne 
  i ubezpieczenia

  Izabela Kamińska

  (76) 870 30 26

         661105300

  Główny Księgowy

  Joanna Bednarek

  (76) 870 30 26

  501-522-765

  Ochrona Środowiska Katarzyna Gagat 665-125-115
  Budownictwo i inżynieria drogowa

  Michał Komendera

  501-522-897
       
  Lokalizacja siedziby

   

  Baza Materiałowo-Sprzętowa - ul. Kuziennicza 11
     

   

  Dział Obsługi Klienta oraz Kasa
   

  Poniedziałek - Piątek : 7:00-15:00

  606 816 836

  76 870 21 68

  Lokalizacja bazy magazynowo-materiałowej

  Prosimy o kontakt z Bazą w przypadku:

  • odbioru elektroodpadów
  • zamówienia usług podnośnikiem koszowym
  • zamówienia wywozu nieczystości płynnych
  • zamówienia dodatkowych pojemników
W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×