COM-D Sp. z o.o.

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, przy ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor .

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-420 Bolków,  Sady Dolne 16
 • za pośrednictwem e-mail: kontakt@com-d.pl
 • telefonicznie 76/870-30-26; fax- 76/870-28-48

Cel i podstawa przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda;
 2. na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową,
 3. na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,
 4. na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających np. z ustawy o rachunkowości czy też ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 5. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora lub osoby trzeciej, takich jak np.: marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

 1. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: np.: biura księgowe, spółki informatyczne, agencje marketingowe, agencje pracy tymczasowej, firmy rekrutujące pracowników, firmy kurierskie i pocztowe itp.;
 2. podmioty wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej;
 3. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 4. podmioty wchodzące w skład konsorcjum z Administratorem, w celu realizacji umowy konsorcjum.

Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przetwarzane w na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody,
 2. przetwarzane w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 3. przetwarzane w celu wykonania umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy;
 4. przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;
 5. przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów – do czasu ustania tych interesów (np. przedawnienia roszczeń) lub do chwili wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Podanie danych jest konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania na podstawie udzielonej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania nie będziemy mogli przesłać Państwu informacji na temat naszych produktów lub nie będziecie mogli Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji danych osobowych, w tym do profilowania.

 

W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×